Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018-03-22T14:25:53+00:00

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Ek-advies.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. In het kader van deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die aan Ek-advies Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. met wie Ek-advies een Overeenkomst heeft gesloten. Daarbij wordt in het kader van deze voorwaarden onder Overeenkomst of Opdracht verstaan: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Ek-advies tot het verrichten van werkzaamheden door Ek-advies ten behoeve van Opdrachtgever of werkzaamheden die door Ek-advies voor Opdrachtgever uit anderen hoofde worden verricht.
 2. Deze algemene voorwaarden van Ek-advies zijn van toepassing op en maken deel uit van alle opdrachten c.q. overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en rechtsbetrekkingen hoe ook genaamd tussen Ek-advies en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door Ek-advies uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Ze zijn ook van toepassing op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. opdrachten en verdere (rechts)handelingen van Ek-advies met, voor of jegens opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten, opdrachten en werkzaamheden tussen partijen.
 3. Al degenen die voor Ek-advies werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst, waaronder begrepen bestuursleden, werknemers en hulpkrachten van Ek-advies en hun erfgenamen, kunnen jegens opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. De onderliggende opdracht / overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Ek-advies weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Ek-advies uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Ek-advies sluit de werking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 7. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 8. Op alle overeenkomsten gesloten met Ek-advies is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 2: Uitvoering overeenkomst en opzegging

 1. Elke Overeenkomst komt tot stand door een door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging danwel blijkt uit door Ek-advies aan Opdrachtgever verstrekte informatie waaruit een bevestiging van de Opdracht blijkt. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 2. Ek-advies bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Ek-advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden waarmee Ek-advies onder gemeenschappelijke naam of structureel samenwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemd kan slechts geschieden met instemming van de opdrachtgever.
 3. Ek-advies voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met eventuele toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Ek-advies spant zich in om het resultaat te bereiken dat opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk kan worden bereikt.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Ek-advies verlangde gegevens en informatie, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Ek-advies ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Ek-advies verstrekte gegevens en informatie. Ek-advies heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan hiervoor genoemde informatieplicht heeft voldaan.
 5. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Ek-advies en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Ek-advies overeengekomen is.
 6. Opdrachtgever verleent toestemming tot contractsovername.
 7. Opdrachtgever en Ek-advies kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie werkdagen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of de opzegtermijn verzetten.
 8. Ingeval van opzegging behoudt Ek-advies haar recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft Ek-advies tevens recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit de opzegging.
 9. Indien Ek-advies haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte, overlijden, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Ek-advies alsnog in staat is deze na te komen. Opdrachtgever en Ek-advies hebben het recht, in geval de situatie als hier bedoeld zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 3: Honorarium en betaling

 1. Omdat Ek-advies werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, heeft zij recht op een honorarium. Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief dat op de opdrachtbevestiging van Ek-advies is vermeld, tenzij anders (incl. op een andere wijze) is overeengekomen. Indien het uurtarief niet expliciet is vermeld op de opdrachtbevestiging, zal het uurtarief € 160 exclusief btw bedragen. Dit honorarium wordt vermeerderd met zogenoemde verschotten, BTW en declaraties van ingeschakelde derden. Ek-advies mag het uurtarief dat is overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.
 2. Verschotten zijn te specificeren kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten, en kantoorkosten zoals secretariaatskosten, portokosten, telefoon- en telefaxkosten en kosten van fotokopieën. Ek-advies kan de verschotten periodiek en afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Ek-advies mag het verschuldigde honorarium aan opdrachtgever tussentijds in rekening brengen. Ook is Ek-advies gerechtigd opdrachtgever voorschotten in rekening brengen. Voorschotten worden verrekend bij tussentijdse declaraties en einddeclaraties.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, op een door Ek-advies op de factuur aangegeven wijze, met dien verstande dat openstaande facturen door Ek-advies te allen tijde verrekend mogen worden met vorderingen die de opdrachtgever op Ek-advies heeft. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de factuur/het honorarium. Indien betaling op de op de factuur vermelde wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is of mogelijk lijkt te zijn, is Ek-advies gerechtigd betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen. Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van Ek-advies op eerste vordering van Ek-advies zakelijke zekerheid te verschaffen voor alles wat Ek-advies van opdrachtgever te vorderen heeft. Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Ek-advies.
 5. Als opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd aan Ek-advies. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is Opdrachtgever verschuldigd aan Ek-advies een boeterente van 1% per maand berekend over het nog verschuldigde bedrag over de periode dat de Opdrachtgever in verzuim is.
 6. Als opdrachtgever in verzuim is, komen ook de kosten die Ek-advies moet maken om opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen, voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Reclame en Aansprakelijkheid

 1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Ek-advies te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
 2. De aansprakelijkheid van Ek-advies voor eventuele beroepsfouten van Ek-advies, daaronder begrepen de bestuursleden in persoon, de werknemers en al degenen die voor Ek-advies werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ek-advies uitkeert, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een samenvatting van de desbetreffende polis.
 3. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ek-advies om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Ek-advies beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat Ek-advies in de desbetreffende zaak in rekening heeft gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt, tot een maximum van € 45.000,-.
 4. Ek-advies zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ek-advies is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 5. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval er sprake zou zijn van opzet aan de zijde van Ek-advies.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Ek-advies tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

Artikel 5: Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. Ek-advies behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
 2. Het is opdrachtgever verboden die producten van de geest, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Ek-advies.
 3. Ek-advies is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden.
 4. Ek-advies is gerechtigd de na de uitvoering van de opdracht beschikbare uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 5. Ek-advies is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever aan haar ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt aan te wenden, tenzij Ek-advies voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.